99 osób online (64 desktop_mac) (35 stay_primary_portrait)

DEFINICJE

 1. Firma -  Lionfitness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chotomowie (05-123 Chotomów), przy ulicy Wesołej 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000533610, NIP 5361918377, REGON 360345881, kapitał zakładowy 850 000 PLN.
 2. Lionfitness.pl – (Serwis): strona internetowa, umieszczona pod adresem www.lionfitness.pl, której operatorem jest Firma, za pomocą której Firma świadczy usługi doboru programów treningowych, dietetycznych, rehabilitacyjnych, oraz pozostałe.
 3. Regulamin – niniejszy dokument.
 4. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług Lionfitness.pl,
 5. Umowa – umowa o świadczeniach drogą elektroniczną usług Lionfitness.pl, zawarta zgodnie z regulaminem, pomiędzy Firmą, a Użytkownikiem, o treści zgodnej z regulaminem
 6. Abonament/Pakiet – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika usług, w tym: programy fitness, dietetyczne, rehabilitacyjne,
 7. Mikropłatność – opłata za korzystanie z filmów oraz programów, stanowiących zamknięte formuły, w zakresie: Fitness, Dieta, Rehabilitacja
 8. Dopasowanie – indywidualne opracowanie programu Treningowego, Dietetycznego, Rehabilitacyjnego, pod wpływem informacji wprowadzonych przez Użytkownika na drodze ankiety oraz konsultacji

9. Konto Lionfitness Sp. z o.o. - konto do dokonywania wpłat za abonament w Lionfitness:   Bank Millenium rachunek: 74 1160 2202 0000 0002 7745 7496   SWIFT:  BIGBPLPW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Korzystając z serwisu Lionfitness.pl, Użytkownik akceptuje treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania w przyszłości.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania serwisu Lionfitness.pl, jako narzędzia e-commerce, innych działań komercyjnych, w tym prowadzenia sklepu internetowego, działań reklamowych, treści ogłoszeniowych wśród użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Firmę, jak i podmioty trzecie.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu Lionfitness.pl, w celu poprawy funkcjonowania, dodawania nowych funkcjonalności, przeprowadzenia konserwacji, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 4. Informacje publikowane przez Użytkowników w serwisie Lionfitness.pl, w tym Blogu, są ich prywatnymi opiniami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz naruszenie tymi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Użytkownikiem może być osoba która skończyła 18 lat i zaakceptowała Regulamin, oraz osoba, która ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, a zgodę na korzystanie z płatnych usług świadczonych przez Lionfitness.pl wyrażą w jej imieniu rodzice lub inny opiekun prawny, na drodze pisemnej.
 6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce właściwego adresu URL, stron internetowych,
 7. Korzystanie z usług doboru Programu Treningowego, Dietetycznego lub Rehabilitacyjnego, wymaga wcześniejszej konsultacji z właściwym lekarzem lub terapeutą dotyczącej braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, terapeutycznych lub stosowania diety.
 8. Firma zastrzega, że korzystanie z części usług Lionfitness.pl ma charakter płatny i może wymagać zalogowania i posiadania aktywnego konta w Lionfitness.pl
 9. Płatnymi usługami świadczonymi przez Lionfitness.pl są:

Program Treningowy na okres ważności abonamentu/pakietu, trwającego 1, 3 lub 6 m-cy, składający się z odpowiedniej ilości indywidualnych programów treningowych, generowanych w oparciu o dane dostarczone przez Użytkownika, w procesie Dopasowania, wraz z instrukcjami Video

Program Dietetyczny na okres ważności abonamentu/pakietu, trwającego 1,3 lub 6 m-cy, składający się z odpowiedniej ilość indywidualnych jadłospisów, generowanych na podstawie danych dostarczonych przez Użytkownika w procesie Dopasowania.

Program Rehabilitacyjny na okres ważności abonamentu/pakietu, trwającego 1,3 lub 6 m-cy, składający się z odpowiedniej ilości ćwiczeń terapeutycznych, ułożonych w indywidualne programy, w oparciu o dane dostarczone prze Użytkownika, wraz z instrukcjami Video

Dostęp do materiałów szkoleniowych w postaci filmów Video – Mikropłatności, w zakresie: Fitness & Dieta & Rehabilitacja.

 

10.  W ramach odpłatnych usług, stanowiących indywidualne Programy Treningowe, Dietetyczne lub Rehabilitacyjne, Użytkownik ma prawo do bieżących konsultacji z Ekspertem Lionfitness.pl, za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub Skype - zgodnie z wykupionym abonamentem/pakietem.

11.   Celem uzyskania indywidualnego Programu Treningowego, Dietetycznego lub Rehabilitacyjnego niezbędne jest dokonanie płatności (Abonament) oraz uzupełnienie kwestionariusza (Dopasowanie).

12.  Korzystanie z serwisu Lionfitness.pl następuje wyłącznie na koszt oraz ryzyko Użytkownika.

13.  Firma nie świadczy usług zdrowotnych, udostępnia tylko narzędzia, ułatwiające osiągnięcie pożądanych przez „przeciętnego“ odbiorcę celów Treningowych, Dietetycznych, Rehabilitacyjnych. Osiągnięcie pożądanych przez „przeciętnego“ odbiorcę celów Treningowych, Dietetycznych lub rehabilitacyjnych wymaga konsultacji z właściwym specjalistą lub lekarzem.

14.  Firma nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, prawnej oraz administracyjnej, za:

-       szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do usług Lionfitness.pl

-       jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Lionfitness.pl

-       skutki posiadania hasła Użytkownika przez osoby trzecie

-       szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z serwisu Lionfitness.pl

GWARANCJA ODCHUDZANIA

 1. Lionfitness dołoży wszelkich starań, żeby usługi świadczone w ramach abonamentów/pakietów , w tym: związanych z doborem diety, programu treningowego oraz treningiem on-line, pozwoliły na skuteczne osiągnięcie założonego przez Użytkownika celu związanego z odchudzaniem.
 2. Gwarancja Odchudzania przysługuje Użytkownikowi, który wykupił nastawiony na odchudzanie abonament/pakiet PREMIUM lub MAX EFEKTÓW w ramach serwisu lionfitness.pl
 3. Gwarancja Odchudzania jest efektem pracy ekspertów Lionfitness i ich wieloletniego doświadczenia w opracowywaniu programów żywieniowych oraz treningowych, które pozwoliły realizować cele związane z redukcją masy ciała.
 4. Warunkiem Gwarancji Odchudzania jest:

-       Zakup abonamentu/pakietu związanego z odchudzaniem na okres 6 miesięcy, przy czym liczy się łącznie nieprzerwany czas trwania abonamentu/pakietu, bez względu na to, czy użytkownik zakupił 6 abonamentów 1 miesięcznych, 2 abonamenty trzymiesięczne, czy jeden 6 miesięczmy.

-       Ustawienie przez Użytkownika w procesie dopasowania odchudzającego programu dietetycznego lub żywieniowego lub w obu jednocześnie, parametrów, dotyczących celów, które zamierza osiągnąć, które są realne do osiągnięcia, oraz zgodne z jego prawidłowym BMI i jego prawidłową zawartością tłuszczu w ciele.

-       Realizacja odchudzającego programu żywieniowego, treningowego lub obu jednocześnie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Profilu Klienta, w ramach realizowanego abonamentu

-       Odznaczanie wykonania odchudzającego programu żywieniowego lub treningowego lub obu jednocześnie, zawartego w Profilu Klienta, w systemie codziennym, jeśli dotyczy programu żywieniowego, lub zgodnie z ustalonymi dniami, w procesie dopasowania programu treningowego

-       Niedokonywanie zmian w jadłospisie oraz programie treningowym opracowanym przez ekspertów Lionfitness, z wyłączeniem sytuacji, kiedy zmiany te są konsultowane z Lionfitness lub opracowane przez Lionfitness (np. Wymiana posiłków, ćwiczeń).

-       Unikanie pojadania, czyli spożywania większej liczby posiłków, niż ustalona w programie żywieniowym Lionfitness

-       Dokonywanie w ustalonym terminie niezbędnych pomiarów masy ciała oraz obwódów i zapisywanie ich w Profilu Klienta (informację o Pomiarach Użytkownik orzymuje z EBOK – Elektronicznego Biura Obsługi Klienta)

-       Poinformowanie ekspertów Lionfitness, w tym: dietetyka, jeśli pojawią się problemy z realizacją programu żywieniowego; trenera, jeśli pojawią się problemy z realizacją programu treningowego, drogą mailową, telefoniczną, lub poprzez Skype – zgodnie z możliwościami kontaktu zawartymi w wykupionym abonamencie/pakiecie. Kontakt znajduje się w Panelu Klienta.

-       Brak istniejących przeciwskazań, które mogą uniemożliwić osiągnięcie celu przez Użytownika, w tym: urazy, które mogą mieć wpływ na realizację programów treningowych, choroby serca oraz układu krażenia, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, zaburzenia hormonalne. Inne zdiagnozowane przez lekarza zaburzenia, mogące mieć wpływ na realizację celów.
Na życzenie Lionfitness Użytkownik powinien przedstawić oryginał zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do stosowania diety i/lub ćwiczeń fizycznych oraz oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia potwierdzający brak istnienia wyżej wymienionych schorzeń i zaburzeń oraz urazów zaistniałych uniemożliwiających w czasie trwania abonamentu/pakietu realizację zakupionego programu treningowego.

-       Przestrzeganie regulaminu Lionfitness

-       Posiadanie konta, jednego loginu oraz aktywnego abonamentu w lionfitness.pl, w ramach którego Użytkownik otrzymał Gwarancję Odchudzania

 

 1. W przypadku, w którym Użytkownikowi nie udało się osiągnąć zamierzonego celu, postawionego w ramach zakupionego programu żywieniowego, treningowego lub obu jednocześnie, a spełnił warunki Gwarancji Odchudzania, Lionfitness, na życzenie Użytkownika przedłuży czas trwania abonamentu/pakietu  na okres minimum 3 miesięcy, bez dodatkowych opłat, oraz zapewni wsparcie ekspertów w ramach posiadanego abonamentu/pakietu. Jeżeli po okresie bezpłatnego przedłużenia abonamentu/pakietu Użytkownik nie osiągnie zamierzonego celu, Użytkownik powinien skontaktować się z Lionfitness w celu ustalenia toku dalszego postępowania: dalszego bezpłatnego przedłużenia abonamentu/pakietu lub zwrotu pieniędzy przez Lionfitness na konto Użytkownika.
 2. Użytkownik który chce skorzystać z bezpłatnego przedłużenia abonamentu oraz spełnił wymogi Gwarancji Odchudzania, powinien napisać do Lionfitness prośbę o przedłużenie abonamentu i wysłać je na adres: [email protected], z adresu mailowego, zgodnego z zajerestrowanym w Lionfitness kontem, którego dotyczy Gwarancja Odchudzania, podając także numer telefonu, pod którym pracownik Lionfitness będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem.

 

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

-       aktywne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron www

-       aktywne połączenie z siecią Internet

-       aktywne konto poczty elektronicznej

-       włączenie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacji plików Cookie

-       prawidłowe zainstalowanie oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z serwisu Lionfitness.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w serwisie Lionfitness.pl i nie udostępniania go osobom trzecim
 3. Użytkownik po opłaceniu abonamentu/pakietu ma prawo do korzystania z właściwych dla niego usług.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z serwisu Lionfitness.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Firmy lub osób trzecich

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje dotyczące usług można składać na adres mail:  [email protected] lub [email protected]
 2. Reklamacje można składać również w formie pisemnej, na adres siedziby Firmy z dopiskiem: „Reklamacja“.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni (słownie: siedmiu)
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu, będą rozpatrywane negatywnie.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z serwisu Lionfitness.pl na zasadach  dozwolonych prawem i regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów tekstowych i graficznych, baz danych oraz układu stron Serwisu.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów tekstowych i graficznych i baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej, są zastrzeżone na rzecz Operatora.
 5. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 5 dotyczy w szczególności znaków towarowych, utworów tekstowych i graficznych, baz danych oraz układu stron Serwisu.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora - poza przypadkami określonymi w przepisach, o których mowa w pkt. 4 - zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części lub całości Serwisu.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści zawarte w na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym pochodzą ze źródeł, które Firma uznaje za rzetelne i sprawdzone.
 2. Ryzyko związane z wykorzystaniem treści przedstawionych w Serwisie ponoszą Użytkownicy.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność treści prezentowanych w Serwisie, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników, chyba że zastrzeżono inaczej w regulaminie.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem treści zawartych w Serwisie.
 5. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom zamieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które zamieszczają linki do Serwisu.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Udostępnianie Firmie danych pozwalających na określenie tożsamości Użytkowników ("danych osobowych") następuje w drodze dobrowolnych decyzji Użytkowników.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

COOKIES

 1. Firma używa technologii cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, dla celów statystycznych oraz w celu poznania preferencji Użytkowników dotyczących Serwisu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć opcję przyjmowania Cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Informacji na temat wyłączania cookies zawierają instrukcje poszczególnych przeglądarek internetowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 Sierpnia 2013 roku
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania
 3. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Lionfitness.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją,
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, zwłaszcza w zakresie związanym z odpłatnymi usługami Lionfitness.pl
 5. Wszelkie spory powstałe w wyniku korzystania prze Użytkownika z serwisu Lionfitness.pl rozstrzygane będą, w razie takiej potrzeby, przez właściwy polski Sąd Powszechny, zgodnie z przepisami prawa polskiego i w języku polskim.
Regionalny Program Operacyjny

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego